Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
Bạn là vị khách thứ
11439048

Khách đang viếng thăm
 
 
 
DÀNH MỘT CHỖ CHO CHÚA

Câu chuyện về Ma-ri, Ma-thê và Chúa Giê-xu được tìm thấy trong Lu-ca 10 tiềm ẩn nỗi khao khát của Đức Chúa Trời về mối quan hệ đơn sơ, tự do với con cái của Ngài. Năm mới, tôi ước nguyện câu chuyện này sẽ đặt một ngọn lửa trong trái tim của chúng ta để sống trong mối tương giao không rời với Cha Thiên Thượng. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ liên tục tìm cách tạo ra không gian trong cuộc sống của chúng ta cho một điều thực sự quan trọng. Kinh thánh chép trong Lu-ca 10: 38-42:

“Khi Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi đường, đến một làng kia, có người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là Ma-ri, ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Vả Ma-thê mảng lo việc vặt, đến thưa Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc; nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.”

 
VƯỜN EDEN MỚI

Sứ Điệp: LỜI PHƯỚC HẠNH
Karafun: Kara Thánh Ca
Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Thánh Nhạc: TIN MỪNG ĐẾN VIỆT NAM
Sách Báo Cơ Đốc: THỬ YÊU LẦN NỮA
Thánh Nhạc: THIÊN ĐÀNG PHƯỚC HẠNH
Tạp Chí Truyền Thanh: MỘT CON TRAI BAN CHO CHÚNG TA
Thiên Kiều Giang & Bằng Hữu: Fan Cuồng

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...