Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Giải Đáp
TKGĐ 4 - NHỮNG HOANG MANG TỪ MỘT BÀI VIẾT
Ngày 21/02/2014

Giáo sư Huỳnh Ngọc Ẩn


Tôi đã đọc bài viết nầy ở trang web giwho.com và cảm thấy rất hoang mang. Xin vui lòng phân tích, giải thích theo Kinh Thánh.  Hoàng Anh (VN)

Chào bạn Hoàng Anh, tôi đã đọc qua bài viết trong trang Web giwho.com. Sau đây là nhận xét của tôi về một số quan điểm trích ra từ trang này.

“A prophet is a person with the ability to know what will happen in the future.” (http://giwho.com)
(Một tiên tri là người có khả năng biết việc sẽ xảy ra trong tương lai).

Mặc dù một tiên tri thật có thể tiên báo việc xảy ra trong tương lai, thí dụ như cho biết Chúa Jesus thuộc dòng dõi Vua Đa-vít, nhưng chức năng chủ yếu của một nhà tiên tri của Đức Chúa Trời không chỉ tiên báo việc xảy ra trong tương lai, nhưng là rao truyền sứ điệp của Chúa. Sứ điệp này phần lớn là cảnh báo, kêu gọi ăn năn, truyền lệnh, và cũng báo tin vui. Thí dụ,

“Trời hãy nghe đây, đất lắng tai nào, vì ĐỨC CHÚA phán:
“Ta đã nuôi nấng đàn con, cho chúng nên khôn lớn,
nhưng chúng đã phản nghịch cùng Ta.” Ê-sai 1:2

“Tất cả của cải thành này cùng với mọi công lao vất vả và mọi đồ quý giá, cũng như tất cả kho tàng của các vua Giu-đa, Ta sẽ nộp vào tay quân thù chúng ; bọn này sẽ cướp phá, tịch thu đem về Ba-by-lon.” Giê-ri-mi 20:5

“CHÚA tuyên bố: “Vì như trời mới và đất mới mà chính Ta làm ra sẽ đứng vững trước mặt Ta thế nào thì dòng dõi và tên các ngươi cũng đứng vững như thế.” Ê-sai 66:22

“Therefore, God and the angels live in physical bodies, reside on a planet somewhere in the universe, and possess a very advanced civilization.” (http://giwho.com)
(Cho nên, Đức Chúa Trời và những thiên sứ sống trong thân thể vật lý, sống trên một hành tinh nào đó trong vũ trụ, và sở hữu một nền văn minh vượt bực).

Ý kiến này không ăn khớp với lời dạy trong Kinh thánh. Chúa Jesus phán cùng một phụ nữ người Sa-ma-ri, “Đức Chúa Trời là Linh Thần, nên những người thờ phụng Ngài phải lấy tâm linh, lẽ thật mà thờ phụng.” Giăng 4:24

Đức Chúa Trời là Thần, nghĩa là không sống trong xác thịt như con người. Cho nên Ngài phải phán qua tiên tri, và qua lời Ngài.  Kinh thánh là lời Chúa, được bốn mươi trước giả viết ra dưới sự soi dẫn của Chúa.

Tác giả Thi thiên viết,

Tôi sẽ đi đâu xa khỏi thần Chúa?
Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Ngài?
Nếu tôi lên trời, Ngài đang ở đó;
Nếu tôi nằm dưới Âm Phủ, kìa, Ngài cũng có ở đó.
Nếu tôi cất cánh bay về phía hừng đông
Hay ở nơi cực tây của biển cả;” (Thi thiên 139:7-9)

Một trong những thuộc tính của Đức Chúa Trời là “toàn tại.” Ngài không ngự trong một thân xác như loài người hay trên một hành tinh do Ngài tạo ra. Nhưng Ngài hiện diện khắp mọi nơi trong vũ trụ bao la. Khoa thiên văn học cho biết vũ trụ có khoảng từ 200 đến 300 tỉ ngân hà, mỗi ngân hà có khoảng từ 200 đến 300 tỉ mặt trời.

Thiên sứ cũng là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Họ cũng là thần linh, không thấy được. Họ cũng không cần ngụ tại một nơi nhất định nào trong vũ trụ. Nhưng họ ứng trực để thi hành mệnh lệnh của Chúa.

Tuy nhiên, thiên sứ khi xuất hiện để truyền đạt với loài người thì hiện ra như một người. Thí dụ, thiên sứ xuất hiện gặp Áp-ra-ham cạnh các cây xồi ở Mam-rê (Sáng thế 18:1); thiên sứ Gáp-ri-ên hiện ra để báo tin cho bà Ma-ri.

“In verse 26, when God said “let us,” He was talking to his colleagues, the angels. Then He said “make man in our image, according to our likeness,” and in verse 27, “So God created mankind in his own image.” This means that He asked the angels to create humans with an appearance similar to His. If God exists only with His invisible spirit, he wouldn’t mention his “image” and ask the angels to make man according to His likeness, would he? Therefore, we shouldn’t insist that God and the angles are spiritually invisible; apparently, God and the angels have physical bodies like us.” (http://giwho.com)

(Trong câu 26, khi Đức Chúa Trời phán, “Chúng ta hãy.” Ngài phán cùng những người đồng công, những thiên sứ. Rồi Ngài phán, “tạo nên loài người như hình thể Ta và giống như Ta.” Điều này có nghĩa là Chúa yêu cầu thiên sứ tạo ra loài người có hình dáng như Ngài. Nếu Chúa chỉ tồn tại dưới dạng thần linh thì Ngài không nói “hình ảnh” và yêu cầu thiên sứ tạo ra loài người như hình thể Ngài. Cho nên, chúng ta không nên quả quyết Đức Chúa Trời và thiên sứ là thần linh vô hình; nhưng Chúa và những thiên sứ có thân thể như chúng ta).

1. Những Hệ phái Tin lành thuần tuý không chấp nhận quan điểm thần học này. Một số học giả Kinh thánh cho rằng đại từ ngôi thứ nhất số nhiều “chúng ta” ám chỉ Đức Chúa Trời và những thiên sứ. Có những nhà thần học khác cho rằng “chúng ta” gồm Ba Ngôi Thiên Chúa—Cha, Con và Thánh Linh. Dù đại từ “chúng ta” là ai thì những học giả đều tin là thiên sứ là loài thọ tạo, và họ không đồng sáng tạo với Đức Chúa Trời. Nhưng sách tin lành Giăng khẳng định Ngôi Lời (Chúa Jesus) đồng sáng tạo với Đức Chúa Trời,

"Ngay từ ban đầu Ngài đã ở cùng Đức Chúa Trời.
Tất cả đều được Ngài sáng tạo. Không gì hiện hữu mà không do Ngài” Giăng 1:2-3)

Trong phần ký sự về công cuộc sáng tạo, Kinh thánh có nói, “Bóng tối, bao trùm vực thẳm và Thần Linh của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước” (Sáng thế 1:1). Câu này gợi ý Đức Thánh Linh cũng dự phần trong công tác sáng tạo trời và đất.

2. Đức Chúa Trời tạo dựng loài người như “hình thể Ngài” không có nghĩa là Chúa có thân thể vật lý như chúng ta. Chúa sẽ hết vô hạn khi Ngài ở trong thân xác của con Người. Loài người được tạo dựng giống hình thể Ngài có nghĩa là chúng ta có ý chí, cảm xúc như Ngài.

3. Nhưng Kinh thánh cho biết, cách nay hơn 2000 năm, Đức Chúa Trời lìa bỏ thiên đàng, giáng trần làm người để cảm thông với loài thọ tạo của Ngài, hầu chuộc tội cho họ. Ngài sống trong thân xác con người, mang tên là Giê-Su. Ngài sống 33 năm trong vùng Palestine để dạy về Nước Trời. Sau khi chịu chết thay để chuộc tôi cho loài người, Ngài trở về thiên đàng. Hiện nay, Ngôi Ba Thiên Chúa là Đức Thánh Linh sống trong những ai tin nhận Ngài.

THẦN HIỆN

Nhiều lần Kinh thánh nói về Đức Chúa Trời xuất hiện để truyền đạt với loài người. Lần đầu tiên Ngài đến thăm A-đam và Ê-va trong vườn Ê-đen sau khi họ ăn trái cây Ngài không cho phép họ ăn. Kinh thánh nói,

“Khi nghe tiếng CHÚA, Đức Chúa Trời đi lại trong vườn lúc chiều mát…CHÚA, Đức Chúa Trời gọi A-đam hỏi: “Con ở đâu?” Sáng thế 3:8-9 

Ký sự này không mô tả hình dạng Chúa, nhưng chỉ nói Ngài phán.

Sau đó Chúa đối diện Ca-in và phán xét ông, nhưng Kinh thánh cũng không cho biết gì về hình dáng của Chúa.

Trong thời Tân Ước, Chúa gặp Sau-Lơ trên đường ông đến Đa-mách. Tuy Chúa Giê-Su đã hiện ra trong thân thể con người khi đến với những môn đồ, nhưng Phao-Lô chỉ thấy ánh sáng và nghe tiếng phán mà thôi.      

Tác giả trang Web giwho.com này viết theo ý riêng, không dựa vào Kinh thánh. Trang Web này không phản ánh sự thật của Kinh thánh. Cho nên, tôi khuyên bạn đừng đọc tài liệu này. Nên dùng Kinh thánh để thử nghiệm một lời giảng dạy để biết điều người ta nói có đáng tin hay không bởi vì:

Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành.” 2 Ti-mô-thê 3:16-17

GS HUỲNH NGỌC ẨN
Giáo sư Trường Kinh Thánh Cho Việt Nam - bsfvn.org
Tư vấn của buochyvong.com

4445 lượt xem
Các bài trước
TKGĐ 3 - ÂM PHỦ & LẠC VIÊN (21/02/2014)
TKGĐ 2 - NGƯỜI ĐẠO PHẬT MUỐN TIN THỜ CHÚA? (21/02/2014)
TKGĐ 1 - HÔN NHÂN CÙNG HUYẾT THỐNG & NHÂN LOẠI KHÁC MÀU DA (21/02/2014)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 69&70 - MS Hứa Trung Tín
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ ĐI MỘT MÌNH
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CÒN NẾU DÂN TA - Ca Khúc Tường Khanh
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI YẾU ĐUỐI
 
Dưỡng Linh  
LÒNG TRUNG THÀNH
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
VHope  
Hòn Đá Trong Tay Ngài - Nguyễn Hoàng Nam
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
ĐÁNH THỨC LƯƠNG TÂM
 
Góc của Ađam & Êva  
TÌNH YÊU
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
NGÀY TỰU TRƯỜNG CỦA NIÊN HỌC 2020-2021
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 01/08/2020
 
Cuộc Đời Sung Mãn  
Ai Ơi! Bạn Ơi! Nước Mắt Đàn Ông Phần 2
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Tay Đánh Lưới Cứu Người
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Những chiều kích ảnh hưởng gì, Môn đồ thật cần phải có?
 
Tin Tức & Suy Ngẫm  
PHƯỚC: BỊ BÁCH HẠI VÌ SỰ CÔNG CHÍNH
 
Tin Lành Media  
Khi chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời
 
Tiếng Nói Quê Hương  
TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA - Tiếng Nói Quê Hương Aug 01 2020
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
CHÚA ĐANG PHỤC HỒI - Cô Hoàng Yến
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
SỰ THẬT ĐẰNG SAU SỰ CÔ ĐƠN
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC