Vườn ÊĐen Mới | Tài Liệu
NỘI DUNG CHÍNH TỪNG SÁCH TRONG THÁNH KINH
Ngày 02/09/2014

MS Nguyễn Văn Huệ
Dịch thuật


 Phần Cựu Ước

1. Sáng thế ký: Đức Chúa Trời sáng tạo thế giới và chọn một dân đặc biệt.

2. Xuất Ê-díp-tô ký: Đức Chúa Trời giải cứu dân Israel, dân chọn của Ngài, ra khỏi ách nô lệ ở Ai Cập.

3. Lê-vi ký: Đức Chúa Trời thánh khiết giải thích cách làm thể nào để thờ phượng Ngài.

4. Dân số ký: Dân Israel lang thang bốn mươi năm trong sa mạc Si-nai vì thiếu đức tin.

5. Phục truyền luật lệ ký: Môi-se nhắc lại lịch sử của dân Israel và luật pháp của Chúa.

6. Giô-suê: Dân Israel chinh phục đất hứa và ổn định đời sống ở Ca-na-an.

7. Các quan xét: Dân Israel trải qua các chu kỳ phạm tội, đau khổ và được giải cứu.

8. Ru-tơ: Một cô dâu trung thành cống hiến hình ảnh về sự thành tín, yêu thương và chăm sóc của Chúa.

9. I Sa-mu-ên: Mười hai chi phái Israel hiệp lại dưới quyền một vị vua.

10. II Sa-mu-ên: Đa-vít trở thành vị vua vĩ đại nhất của dân Israel nhưng vẫn có vài tội lỗi.

11. I Các Vua: Dân Israel phân chia thành hai nước bắc nam.

12. II Các Vua: Cả hai nước Israel đều bị tiêu tan vì không vâng lời Chúa.

13. I Sử ký: Thời trị vì của Vua Đa-vít được trình bày chi tiết và phân tích.

14. II Sử ký: Trình bày lịch sử của dân Israel từ thời Vua Sa-lô-môn qua thời chia rẽ và bị tiêu tan.

15. Ê-xơ-ra: Cuộc phục hưng tâm linh bắt đầu sau thời người Do Thái hồi hương từ chốn lưu đày.

16. Nê-hê-mi: Những người Do Thái lưu đày trở về tái thiết những tường thành Giê-ru-sa-lem bị sụp đổ.

17. Ê-xơ-tê: Một thiếu nữ Do Thái trẻ đẹp trở thành hoàng hậu và cứu dân Do Thái khỏi bị diệt vong.

18. Gióp: Chúa cho phép con người chịu khổ nạn theo ý định của Ngài.

19. Thi Thiên: Sách hát cổ của người Do Thái trình bày những lời cầu nguyện, ngợi khen và phàn nàn với Chúa.

20. Châm Ngôn: Những danh ngôn đáng nhớ khuyến khích mọi người tìm kiếm sự khôn ngoan.

21. Truyền Đạo: Ngoài Chúa, cuộc đời trống rỗng và không thoả lòng.

22. Nhã Ca: Tình yêu hôn nhân thật đẹp và đáng vui hưởng.

23. Ê-sai: Một Đấng Cứu Thế sẽ đến cứu dân chúng khỏi tội lỗi.

24. Giê-rê-mi: Dân Do Thái sẽ bị phạt sau nhiều năm phạm tội.

25. Ca Thương: Một tác giả đau buồn viết một bài thơ về sự tàn phá Giê-ru-sa-lem.

26. Ê-xê-chi-ên: Dầu dân Israel bị lưu đày, dân tộc nầy sẽ được hồi phục.

27. Đa-ni-ên: Đa-ni-ên được phước vì trung tín với Chúa trong hoàn cảnh thách thức khó khăn.

28. Ô-sê: Cuộc hôn nhân của vị tiên tri với một kỹ nữ phản ảnh mối liên hệ giữa Chúa với dân Israel.

29. Giô-ên: Nạn châu chấu mô tả hình ảnh phán xét của Chúa đối với dân tộc tội lỗi.

30. A-mốt: Tôn giáo thật không chỉ theo lễ nghi, nhưng là sự đối đãi người khác cách công bình.

31. Áp-đia: Dân Ê-đôm sẽ chịu khổ vì can dự vào sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem.

32. Giô-na: Một tiên tri ngần ngại, chạy trốn khỏi Chúa, bị một con cá lớn nuốt.

33. Mi-chê: Dân Israel và Giu-đa sẽ chịu khổ vì thờ hình tượng và sống bất công.

34. Na-hum: Thành Ni-ni-ve hùng mạnh gian ác sẽ sụp đổ trước sự phán xét của Chúa.

35. Ha-ba-cúc: Hãy tin cậy Chúa dù khi dường như Chúa không trả lời hay có vẻ bất công.

36. Sô-phô-ni: Ngày phán xét của Chúa đang đến hứa hẹn sự nghiêm xét.

37. A-ghê: Dân Do Thái hồi hương cần xây lại đền thờ của Đức Chúa Trời.

38. Xa-cha-ri: Dân Do Thái phải xây lại đền thờ và trông đợi Đấng Cứu Thế của họ.

39: Ma-la-chi: Dân Do Thái trở nên bất cần trong thái độ của họ đối với Chúa.

 

Phần Tân Ước

1. Ma-thi-ơ: Chúa Giê-su làm ứng nghiệm các lời tiên tri về sự hiện đến của Đấng Cứu Thế.

2. Mác: Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời, một người tôi tớ chịu khổ của mọi người.

3. Lu-ca: Chúa Giê-su là Cứu Chúa của mọi người dù là người Do Thái hay người ngoại bang.

4. Giăng: Chúa Giê-su chính là  Đức Chúa Trời, là Chúa Cứu Thế duy nhất của thế gian.

5. Công Vụ Sứ Đồ: Sự giáng lâm của Đức Thánh Linh công bố sự khởi đầu của Hội Thánh Cơ-đốc.

6. Rô-ma: Tội nhân chỉ được cứu rỗi nhờ tin cậy Chúa Giê-su Christ.

7. I Cô-rinh-tô: Phao-lô giải quyết các vấn đề tội lỗi trong Hội Thánh Cô-rinh-tô.

8. II Cô-rinh-tô: Phao-lô binh vực chức vụ của mình với Hội Thánh rắc rối Cô-rinh-tô.

9. Ga-la-ti: Cơ-đốc nhân được giải phóng khỏi sự ràng buộc của luật lệ Do Thái.

10. Ê-phê-sô: Tất cả các Cơ-đốc nhân đều là các chi thể trong thân thể Đấng Christ, tức là Hội Thánh.

11. Phi-líp: Phao-lô viết "bức thư hữu nghị" nầy cho một Hội Thánh ông yêu.

12. Cô-lô-se: Chúa Giê-su Christ vượt trỗi hơn mọi người và mọi vật.

13. I Tê-sa-lô-ni-ca: Chúa Giê-su sẽ tái lâm để tụ họp mọi người theo Chúa đến với Ngài.

14. II Tê-sa-lô-ni-ca: Cơ-đốc nhân phải làm việc cho đến khi Chúa Giê-su trở lại.

15. I Ti-mô-thê: Dạy hướng dẫn các Mục sư cách sống của mình và của các Hội Thánh.

16. II Ti-mô-thê: Sứ đồ Phao-lô viết những lời cuối cùng cho người bạn đồng lao yêu mến.

17. Tít: Hướng dẫn các lãnh đạo Hội Thánh về cách ăn ở và dạy dỗ.

18. Phi-lê-môn: Phao-lô xin thương xót cho một người nô lệ trốn chủ nay tin nhận Chúa.

19. Hê-bơ-rơ: Chúa Giê-su tốt hơn bất cứ nhân vật hay của lễ nào của Cựu Ước.

20. Gia-cơ: Đức tin thật của người Cơ-đốc được bày tỏ bởi các việc lành của một người.

21. I Phê-rơ: Chịu khổ vì cớ Chúa Giê-su là cao thượng và tốt lành.

22. II Phê-rơ: Coi chừng về các giáo sư giả trong Hội Thánh.

23. I Giăng: Chúa Giê-su là người thật và là Đức Chúa Trời thật.

24. II Giăng: Coi chừng các giáo sư giả là kẽ chối bỏ Chúa Giê-su có đời sống thể xác trên đất.

25. III Giăng: Các lãnh đạo Hội Thánh phải khiêm nhường, không kiêu ngạo.

26. Giu-đe: Coi chừng các giáo sư giả và các giáo lý nguy hiểm của họ.

27. Khải Huyền: Đức Chúa Trời sẽ phán xét kẻ ác và ban phần thưởng cho các thánh đồ của Ngài.

Trích dịch  bài "66 Summaries What Each Book Says" của Christopher D. Hudson, Illustrated Book Of Bible Lists, Babour, 2013, p. 20-22.

MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ

3640 lượt xem
Các bài trước
NGƯỜI BÊ-RÊ NHIỆT TÌNH và Hy Lạp Hiện Ðại (03/02/2017)
PHI-LÍP THÀNH CỔ THÂN YÊU (03/02/2017)
TÍNH CHẤT THUỘC LINH CỦA THỜI ĐẠI MỚI: THIỀN, YOGA VÀ MÚA (14/07/2014)
BẢN XỨ HÓA CƠ ĐỐC GIÁO ĐẦU TIÊN VÀ SỰ THỜ LẠY MA-RI (07/07/2014)
LƯỢC KHẢO KINH THÁNH (26/06/2014)
NGƯỜI PHỤ NỮ ĐƯỢC THA THỨ (20/06/2014)
ĐẠO CHÚA Khác Các Tôn Giáo (06/06/2014)
TÊ-SA-LÔ-NI-CA THÀNH CỔ Với Sứ Ðồ Phao-lô và A-lịch-Sơn Ðại Ðế (03/02/2017)
PHỤC HƯNG: TIN LÀNH HÓA VIỆT NAM? (05/05/2014)
BONO - Đức Tin Hành Động (12/04/2014)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 74
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
TRONG CƠN HOẠN NẠN
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
TRONG DANH CHÚA JESUS - Ca Khúc Tường Khanh
 
Dưỡng Linh  
CHÚA GỌI
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
NGÀY VỀ
 
Tạ Ơn Chúa  
HÃY TẠ ƠN CHÚA
 
Tin Tức  
ĐẾM TỚI ĐẾM LUI
 
Thơ & Nhạc  
6 Bài Hát Mùa GS (10-2020)
 
VHope  
Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin - SỰ SỐNG - HTTL Vĩnh Phước
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 21/11/2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Global Seminar Presentation Nov 2020
 
Nghiệm và Sống  
Môn đệ Đấng Christ
 
Tin Tức & Tin Mừng  
HOÀ BÌNH HAY PHÂN RẼ
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
AI CHỌN NẤY CHỊU
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tạ Ơn Tôn Vinh
 
Tiếng Nói Quê Hương  
TẠ ƠN - MƯỜI NGƯỜI PHUNG - TNQH Nov 21 2020
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
TIẾP TỤC GIEO GIỐNG - MS Nguyễn Văn Huệ
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Thời Điểm Cất Lên Của Các Cơ Đốc Nhân
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
NHỮNG SỰ KIỆN KINH NGẠC VỀ VŨ TRỤ
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC