Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
NHỮNG DANH XƯNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Ngày 19/12/2018

 Minh Khải


Là con người ai cũng phải có tên họ với mục đích phân biệt nhau và biểu lộ cà tính của mình. Đức Chúa Trời là Chân Thần độc nhất trong vũ trụ, không có loài thọ tạo nào mà không biết và ngộ nhận Ngài, cho nên theo một phương diện, Đức Chúa Trời không cần có Tên, hay có Danh xưng với mục đích phân biệt. Nhưng theo một diện khác, Ngài cần có nhiều Tên, có nhiều Danh xưng—để khải thị chính Ngài ra.

Những Danh xưng của Đức Chúa Trời bày tỏ bản chất, thể yếu, thuộc tính, mĩ đức, kế hoạch, vinh quang, công tác của Ngài một cách bao la và cụ thể rất dễ cho con người qua đó nhận biết được Thân vị của Ngài.

Nói cách tóm tắt Đức Chúa Trời có 4 đơn Danh chính yếu là Đức Chúa Trời, Jehovah, Chúa và Cha, cũng như khá nhiều hợp danh phát sinh từ 4 đơn danh trên.

1-  Đức Chúa Trời

Tiếng Hê-bơ-rơ là Elohim và tiếng Hi lạp là Théos. Chữ Elohim xuất hiện chừng 2500 lần trong kinh văn Hê-bơ-rơ, thì 2300 lần áp dụng cho Đức Chúa Trời. Danh Theos xuất hiện trên 1300 lần trong kinh thánh Hi lạp. Elohim là Đức Chúa Trời quyền năng. Danh Elohim ngụ ý Đức Chúa Trời đa số (ba một). Elohim đa số đi kèm động từ đơn số như Sáng thế kí 1:1, 27.

Những Danh xưng khác của Elohim:

a/--Eloah:

Là Đức Chúa Trời trong tiếng Hê-bơ-rơ. Tự căn của Eloah có thể xuất phát từ chữ Allah (sự thờ phương). Allah là Danh của Đức Chúa Trời trong trong tiếng Á-rập, Hồi giáo. Eloah xuất hiện lần đầu ở Phục truyền 32:15-17, và xuất hiện không dưới 41 lần trong sách Gióp. Eloah là Danh xưng số ít của Elohim, tượng trưng Đấng Christ, biểu hiện cho Đức Chúa Trời tam nhất. “Sau khi da tôi, tức xác thịt nầy, đã bị tan nát,  Bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời (Eloah)” (Gióp 19: 26). Gióp không nói ông sẽ thấy Elohim, bèn là Eloah, khi ông sống lại.

b/-- Elah:

Là Đức Chúa Trời trong tiếng Canh-đê. Danh xưng nầy xuất hiện 43 lần trong sách E-xơ-ra và 46 lần trong sách Đa-ni-ên, là hai sách nói về hoàn cảnh khổ của dân Israel bị lưu đày. Hai tiên tri A-ghê và Xa-cha-ri,  nhân danh Đức Chúa Trời (Elah) của Y-sơ-ra-ên nói tiên tri cho các người Giu-đa tại xứ Giu-đa và ở tại Giê-ru-sa-lem. Xô-rô-ba-bên, và Giê-sua, bèn chỗi dậy, khởi cất đền Đức Chúa Trời (Elah) tại Giê-ru-sa-lem  (E-xơ-ra 5:1-2). “Đức Chúa Trời (Elah) mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực” (Đa 3:17)—“Đức Chúa Trời (Elah) tôi đã sai thiên sứ Ngài, và bịt miệng các sư tử” (Đa 6:20). Elah là Đức Chúa Trời quyền năng hằng sống luôn ở giữa nghịch cảnh của dân Ngài.

c/ - El:

Danh xưng El (Ên) xuất hiện chừng 250 lần trong kinh Cựu ước, luôn luôn theo số ít. Danh nầy nói lên Đức Chúa Trời là Đấng toàn túc, thành tín, thương xót, hằng sống đời đời. Danh xưng El được ghép vào tên tuổi của thánh đồ như Beth-el (nhà của Đức Chúa Trời)-  Isra-el (vương tử của Đức Chúa Trời)- Dani-el (Đức Chúa Trời là Quan Án của tôi). “Emmanu-el” (Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta).

d/- El-Shaddai

Danh El-Shaddai xuất hiện lần đầu ở Sáng 17:1, “Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn túc; ngươi hãy bước đi trước mặt ta làm một người trọn vẹn”.

Chữ Shad có nghĩa là cái vú, El-Shaddai có nghĩa Đức Chúa Trời có nhiều vú, nghĩa đen là The All-Sufficient God (Đức Chúa Trời toàn túc), mà các bản kinh thánh Anh văn hay Việt văn đều dịch sai lầm là Đức Chúa Trời toàn năng.

Danh El-Shaddai xuất hiện 8 lần là: Sáng 17:1; 26:3; 35:11; 43:14; 48:3; 49:25; Xuất 6:3; Ê-sai 10:5—và  có 40 lần chép danh Shaddai (Đấng toàn túc). Trong 40 lần đó thì sách Gióp chép 31 lần, mỗi lần đó bạn nên sửa lại là Đấng toàn túc. Bà Na-ô-mi nói “Tôi đi ra đầy dẫy, Đấng Toàn túc đem tôi về tay không”.

e/. Còn những hợp danh khác của El là: El- Roi (Đức Chúa Trời đoái xem- Sáng 16: 13), El- Olam (Đức Chúa Trởi hằng hữu- Sáng 21:33), El- Elyon (Đức Chúa Trời chí cao- Sáng 14; 22), El- Bethel (Đức Chúa Trời của Bê-tên- Sáng 31:13; 35: 7).

f/ Theos

Có nhiều hợp danh của Theos xuất hiện trong Tân ước nói lên bản tính, công việc độc đáo của Đức Chúa Trời:

- Đức Chúa Trời vinh hiển hiện ra –Công vụ 7:2

- Đức Chúa Trời của mọi ân điển kêu gọi- 1 Phi-e-rơ 5:10

- Hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật- 1 Tê. 1:9

- Đức Chúa Trời của sự bình an thánh hóa tín đồ-(1 Tê 5:23), chà đạp sa-tan (Rô 16:20), ở cùng thánh đồ (Phi-líp 4:9).

- Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống- 1 Ti. 3:16

- Đức Chúa Trời của sự hi vọng ban đầy sự vui vẻ - Rô 15:13

- Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác và của Gia cốp Ma-thi-ơ 22:32

2- Đức Jehovah

Jehovah trong tiếng Hê-bơ-rơ  dịch âm là Yahweh, Việt ngữ là Gia-vê, Pháp văn dịch là L’Eternel (Đấng Vĩnh Cửu), tất cả là Tên của Đức Chúa Trời. Động từ hâyâh (to exist) được tạm dịch là To Be có hai nghĩa: là và có (thực hữu).  Nên ý nghĩa của Jehovah là I Am; Ta Là và Ta Thực Hữu. Đơn danh Jehovah xuất hiện 7000 lần trong Cựu ước. Trong Xuất Ai cập kí 3 :14 chính Đức Chúa Trời định nghĩa danh nầy là “I Am That I Am” - Ta là Đấng Tự hữu Hằng hữu.

Đức Chúa Trời sống trong thì hiện tại hằng hữu của Ngài. Nếu bạn dùng trí tưởng tượng của mình để đưa ra một niên hiệu tì tỉ tỉ… năm trong quá khứ và ta tạm gọi là Alpha, và đưa ra con số tỉ tỉ tỉ… năm trong một thời điểm tương lai mà ta tưởng tượng là Omega. Thì cả cõi thời gian tưởng tưởng hết mức đó, từ Alpha đến Omega, tất cả đều là một một khoảng cách rất nhỏ trong thì hiện tại hằng hữu của Đức Chúa Trời. Chúa chứa cả cõi thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai trong bản thể vô hạn của Ngài, vì Ngài là Jehovah, Đấng hằng hữu.

Phúc âm Giăng, về một mặt, được chép theo thì hiện tại hằng hữu của Đức Chúa Trời. Danh xưng I Am- Ta Là- xuất hiện 23 lần trong phúc âm Giăng. Chúa từng nói Ta Là Đường Đi, Lẽ Thật Và Sự Sống, Ta Là Cây Nho… Và Ngài cũng nói; “Khi các ngươi treo Con người lên, bấy giờ sẽ biết Ta là Đấng hằng hữu (I Am)” (Giăng 8:28)- “Ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, ta vẫn hằng hữu (I Am) ” (Giăng 8:58).

Đức Jehovah là Chúa Jesus – Ngài là mọi sự và Ngài đang hằng hữu mãi mãi.

14 Hợp Danh của Đức Jehovah:

- Jehovah- Hoseenu- Gia-vê Đấng Tạo Hóa chúng tôi –Thi thiên 95:6

- Jehovah Jireh- Gia-vê thấy trước hoặc cung ứng- Sáng thế kí 22:14

- Jehoavah Ropheca- Gia Vê là Đấng Chữa bệnh, Lương Y -Xuất 15:2

- Jehovah Nissi- Gia-vê cờ xí của chúng tôi- Xuất 17:15

- Jehovah Mekaddeshcem- Gia-vê Đấng thánh hóa-- Lê 20:7—Danh nầy chép 7 lần trong sách Lê-vi-kí

- Jehovah Eloheenu- Gia-vê Đức Chúa Trời chúng ta- Thi 99:5,8,9

- Jehovah Eloheka- Gia-vê Đức Chúa Trời ngươi- Xuất 20:2. Danh nầy xuất hiện 16 lần trong sách Phục truyền.

- Jehovah-Elohay- Gia-vê Đức Chúa Trời tôi Xa 14:5

- Jehovah-Shalom – Gia-vê đem đến sự bình an- Quan xét 6:24

- Jehovah-Tsebahoth- Gia-vê vạn quân- Ê-sai 47:4, Danh nầy xuất hiện

53 lần trong sách Xa-cha-ri, với mục đích trấn tỉnh và an ủi dân sót ít oi, bạc nhược đã hồi hương.- Vì quân số thiên binh ở cùng họ đông hơn dân Sa-ma-ri cừu địch bao quanh.

- Jehovah- Rohi- Gia–vê Đấng Chăn Giữ tôi- Thi 23:1

- Jehovah- Heleyon- Gia-vê chí cao- Thi 18:13

- Jehovah Tsidkeenu- Gia- vê sự công nghĩa chúng ta- Giê 23: 6; 33: 16.

- Jehovah- Shammah- Gia-vê hiện diện ở đó Ê-xê-chi-ên 48:35

3 CHÚA

Hai danh xưng Adon và Adonai được tìm thấy trong kinh Cựu ước và Kurios trong Tân ước Hi lạp. Adonai xuất hiện lần đầu ở Sáng 15 :2, “Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con, kẻ nối nghiệp nhà tôi là Ê-li-ê-se, người Đa-mách”

Adonai là hình thức số nhiều có nghĩa  “Các Chủ”, còn chữ Adon là hình thức số ít có thể dịch là Chúa hay Chủ.  Adon xuất hiện lần đầu ở Xuất 23 :17, “Mỗi năm ba kỳ các người nam phải đến trước mặt Chúa (Adon), tức là Đức Giê-hô-va”.

Hợp Danh Adonai Jehovah xuất hiện khoảng 200 lần trong sách Ê-xê-chi-ên, thậm chí  Ê-xê-chi-ên đoạn 16 chép đến 11 lần- Tất cả nói lên uy quyền làm Chúa, làm Chủ của Đức Chúa Trời.

Một hợp danh đặc biệt là  “Adon cà trái đất”, xuất hiện 5 lần trong Cứu ước—Giô-suê 3 :11, Thi 97 :5, Mi 4 :13, Xa 4 :14 ; 6 :5. Còn Khải huyền 11 :4 cũng nói đến Kurios (Chúa) cả trái đất. Jesus là Chủ Nhân trái đất. 

Danh Kurios được dịch là Chúa trong Tân ước Hi lạp. Danh Kurios bao gồm cả hai Danh Jehovah và Adonai trong Cựu Ước. Thi thiên 110: 1 chép, “Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa (Adon) tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta”, nhưng Ma-thi-ơ 22 : 44  lại ghi “Chúa (Kurios)  phán cùng Chúa (Kurios) tôi: Hãy ngồi bên hữu ta” . Chúa của vua Đa-Vit là Đấng Christ – Đức Jehovah phán cùng Chúa Jesus, Nhưng sứ đồ Ma-thi-ơ nói là Chúa phán cùng Chúa tôi. Như vậy Danh Jehovah và Danh Adonai được bao gồm và tập trung trong Danh Chúa Jesus.

Có các Hợp Danh của Kurios trong Tân ước là :

- Chúa vinh hiển – 1 Cor 2 :8

- Chúa của sự bình an- 2 Tê. 3 :16

- Chúa vạn quân- Gia cơ 5:4

- Chúa các chúa- Khải. 19:14

- Chúa Đức Chúa Trời Đấng Thống Lĩnh

Còn một hợp Danh cuối cùng của Đức Chúa Trời là Kurios Theos Pantokrator. Kurios là Jehovah, là Chúa-Theos là Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô  6:14 chép các bá chủ của đời là kosmokrator- (wold-rulres), cho nên chữ pantokrator (All- Ruler)  có nghĩa là The All Ruler. Tất cả các bản dịch kinh thánh đều mắc phải sai lầm khi dịch chữ pantokrator là Đấng toàn năng. Hợp Danh nầy nên dịch là Chúa Đức Chúa Trời Đấng Thống Lĩnh, đã xuất hiện 8 lần trong sách Khải huyền. The All-Ruler là Tổng Thống, Thống Lĩnh. Vì trong thời đại cuối cùng nầy, Chúa chúng ta tỏ ra Ngài là Chúa, là Đức Chúa Trời vẫn cầm quyền chế ngự, tể trị mọi sự khi sa-tan và Antichrist dốc toàn lực chiến đấu chống lại Chiên Con. “Ha-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, là Đấng Toàn năng, đang làm Vua” (Khải 19: 6).

4. CHA

Ê-sai 9 :6 chép, “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; ..Ngài sẽ được xưng ..là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời”. Câu nầy nói  con trẻ sinh ra vốn là Đức Chúa Trời Quyền năng ; còn Con trai vốn là Cha Đời đời. Trong Đức Chúa Trời Ba Một, Đức Chúa Trời là Cha, khi ra đời làm người, Ngài là Con. Cho nên Đấng có Danh là Cha chính là Con, Jesus Christ.

Trong sách Ma-thi-ơ danh  “Cha”  xuất hiện 44 lần, Mác 5 lần, Lu ca 17 lần, nhưng trong phúc âm Giăng, danh xưng “Cha” xuất hiện 122 lần. Sách Giăng phô bày rất nhiều phương diện của Cha như nhà Cha, sự sai phái của Cha, vinh hiển của Cha, hình ảnh của Cha, chức vụ của Cha, tình yêu của Cha, chén của Cha, sự bảo vệ của Cha, hiện diện của Cha ..v..v..

Kinh Tân ước còn khải thị nhiều hợp danh của Cha như sau :

- Cha thiên thượng (Thiên Phụ)- Ma-thi-ơ 6 :14

- Cha thánh- Giăng 17:11

- Cha công nghĩa- Giăng 17:24

- Cha vạn linh- Hê-bơ-rơ 12:9

- Cha vinh hiển-  Ê-phê-sô 1:17

- Cha của các sự sáng- Gia cơ 1:17

- Cha của Chúa Jesus Christ- 2 Cô 1:3

- Cha hay thương xót- 2 Cor 1:3 

5. Kết Luận:

Qua Danh Elohim, chúng ta thấy vinh hiển quyền năng của Đức Chúa Trời, qua danh Jehovah, chúng ta hiểu được vinh quang thân vị hằng hữu Ngài, qua Danh Adonai, chúng ta nhìn nhận về sự chiếm hữu và quyền chủ tể của Đức Chúa Trời, cuối cùng qua danh xưng là Cha, chúng ta đến gần sự lạ lùng trong tình phụ tử của Đức Chúa Trời với con cái của Ngài. Bốn đơn Danh trên đều tập trong trong Danh cao quý, Jesus Christ.

Là con Đức Chúa Trời ai lại không biết Danh Cha hay Chúa mình, là tôi tớ của Chủ, ai lại không quen thuộc Danh Chúa mình. Danh Chúa như dầu thơm đổ ra. Danh Chúa là tháp ẩn náu, là khiên che, thuẫn đỡ, là nguồn dinh dưỡng, là kho tàng không vơi cạn, là nền tảng để xây hội thánh, là tiếng nhạc thánh bồi dưỡng, an ủi tâm hồn, là gươm hai lưỡi chiến thắng quân thù, sát trừ bản ngã và xác thịt của chùng ta.

Bạn ơi chúng ta đang đội danh thánh của Chúa, nên đừng lấy Danh Ngài chơi giởn, hãy bước đi trong quyền năng Danh Ngài, hãy học thuộc lòng các hợp Danh của Ngài, hãy suy gẫm Danh Ngài, ca ngợi Danh Ngài, kêu cầu các Danh Ngài, và thường sử dụng Danh Ngài chống kẻ thù. Danh Ngài là lớn, là cao quý biết bao!

“Hằng ngày họ vui mừng vì danh Chúa, Được nhắc cao lên vì sự công bình Chúa” (Thi thiên 89:16)-- “Nhưng, hỡi Chúa Giê-hô-va, nhân danh Chúa, xin hãy hậu đãi tôi; Vì sự nhân từ Chúa là tốt; xin hãy giải cứu tôi”  (Thi thiên 109:21).

Minh Khải 18-12-2018

7047 lượt xem
Các bài trước
CHÚA NẮM GIỮ TÔI (15/12/2018)
HỌC KINH THÁNH TẬP TRUNG MỘT LẦN MỘT CHỮ (15/12/2018)
HỎI VÀ ĐÁP LỜI KINH THÁNH-2 (06/12/2018)
LỜI CHÚA LÀ NỀN TẢNG CĂN BẢN CỦA MỌI SỰ KHÔN NGOAN (06/12/2018)
Lòng Rộng Rãi Kích Hoạt Phước Hạnh Của Chúa (04/12/2018)
ĐẮC THẮNG ĐẾN CUỐI CÙNG (30/11/2018)
HỎI VÀ ĐÁP LỜI KINH THÁNH (14/11/2018)
Tĩnh nguyện để cứu vãn tình trạng thuộc linh (07/11/2018)
TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY (06/11/2018)
TÍNH CÁCH VÀ SỰ HẦU VIỆC CỦA TÍN ĐỒ (31/10/2018)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 62
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA KẾT BÔNG TRÁI NGÀY XUÂN
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
NÉT BÚT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN NHỮNG DÒNG SÔNG
 
Tạ Ơn Chúa  
NGUỜI TỪNG LÀ VÔ THẦN VÀ “NHẠO BÁNG” CHÚA
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
LẶNG LẼ NƠI NÀY
 
Tin Tức  
Tín Hữu Trung Quốc Phải Chịu Nhận Diện Mới Vào Nhà Thờ
 
Thơ & Nhạc  
MƯA – MƯA
 
VHope  
Những Quả Ngọt Chúa Ban
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
CHÚA JESUS NÓI SỰ THẬT VỀ SỰ KINH KHIẾP CỦA HỎA NGỤC
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 15/02/2020
 
Góc của Ađam & Êva  
HÃY LẮNG NGHE NHAU BẰNG TRÁI TIM
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Cho Chính Chúng Ta
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
NHỮNG NGÀY TRỜI TRÊN ĐẤT
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Khoa Học Minh Họa  
Đà Điểu
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Giải Ảo Tâm Linh  
PHƯỚC LÀNH ĐẦU NĂM - Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
Chuyện tình ngày Valentine của ông bà Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC