Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 43
Ngày 28/03/2019

Đáp án Bài 42:
411.c  412.b  413.a  414.a  415.d  416.b  417.c  418.d  419.b  420.a


 In Bài học
TKTN - Bài 43

Lê-vi-ký 27 - Dân số ký 11

Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi nào có ai dùng loài người mà khấn-nguyện, thì ngươi hãy định giá cho; giá đó thuộc về Đức Giê-hô-va (Lê vi ký 27:1)

Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: bất-luận người nam hay nữ, khi hứa-nguyện Na-xi-rê đặng biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va, thì phải kiêng-cữ rượu và vật uống say... Người phải theo luật lệ về sự Na-xi-rê mình mà làm theo lời hứa-nguyện của mình vậy. (Dân số ký 6:1 và 21)

Cầu-xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù-hộ ngươi! Cầu-xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Cầu-xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình-an cho ngươi! (24-26)

Khi Môi-se vào hội-mạc đặng hầu-chuyện cùng Đức Giê-hô-va, thì người nghe tiếng nói cùng mình từ trên nắp thi-ân để trên hòm bảng-chứng ở giữa hai chê-ru-bim; người hầu-chuyện cùng Đức Giê-hô-va vậy. (Dân số 7:89)

Như vậy ngươi sẽ biệt riêng ra người Lê-vi với dân Y-sơ-ra-ên, và người Lê-vi sẽ thuộc về ta. Sau việc ấy, người Lê-vi sẽ đến đặng làm công-việc của hội-mạc. Ấy, ngươi sẽ làm cho họ được sạch và dâng như của-lễ đưa qua đưa lại vậy. Bởi vì, giữa dân Y-sơ-ra-ên người Lê-vi ban trọn cho ta; ta đã chọn lấy họ về ta thế cho hết thảy con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên, (Dân số 8: 14-16)

Bởi trong dân Y-sơ-ra-ên ta đã chọn người Lê-vi ban trọn cho A-rôn và các con trai người, đặng làm công-việc của dân Y-sơ-ra-ên ở trong hội-mạc, cùng làm lễ chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên, hầu cho khi họ đến gần nơi thánh, chẳng có tai-hại chi trong dân Y-sơ-ra-ên. (19)

Giữ lễ Vượt-qua tại đồng vắng Si-na-i

Tháng giêng năm thứ hai, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se trong đồng vắng Si-na-i rằng: Dân Y-sơ-ra-ên phải giữ lễ Vượt-qua theo kỳ nhứt-định. Các ngươi phải giữ lễ đó theo kỳ nhứt-định, tức là ngày mười (Dân số 9:1-3) 

Mỗi khi trụ mây cất lên khỏi Trại, thì dân Y-sơ-ra-ên ra đi; trong nơi nào trụ mây dừng lại, thì dân Y-sơ-ra-ên hạ trại ở đó. Dân Y-sơ-ra-ên ra đi theo mạng Đức Giê-hô-va, và hạ trại theo mạng Đức Giê-hô-va. (17-18)

Dân Y-sơ-ra-ên hạ trại và ra đi tùy theo mạng Đức Giê-hô-va; họ theo chương-trình của Đức Giê-hô-va, tùy mạng Ngài đã cậy Môi-se mà truyền cho. (23)

Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm hai ống loa bằng bạc, đánh dát, dùng cho ngươi để nhóm-hiệp hội-chúng và truyền cho các trại-quân ra đi. Khi nào người ta thổi loa, toàn hội-chúng sẽ nhóm lại gần bên ngươi, tại cửa hội-mạc (Dân số 10:1-3)

Vậy, dân Y-sơ-ra-ên ra đi từ núi Đức Giê-hô-va, đi trong ba ngày đường; hòm giao-ước của Đức Giê-hô-va đi trước trong lúc ba ngày đường nầy, đặng tìm cho dân một nơi an-nghỉ. Trong lúc ban ngày, khi dân Y-sơ-ra-ên dời trại-quân đi, thì trụ mây của Đức Giê-hô-va ở trên họ. (Dân số 10:33-34)

Vả, dân-sự bèn lằm-bằm, và điều đó chẳng đẹp tai Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va nghe, cơn thạnh-nộ Ngài nổi lên, lửa của Đức Giê-hô-va cháy phừng-phừng giữa dân-sự và thiêu-hóa đầu cùng trại-quân. Dân-sự bèn kêu la cùng Môi-se; Môi-se cầu-xin Đức Giê-hô-va, thì lửa ngừng lại. Người ta đặt tên chỗ nầy là Tha-bê-ra, vì lửa của Đức Giê-hô-va đã cháy giữa dân-sự. (Dân số 11:1-3)

Bọn dân tạp ở trong dân Y-sơ-ra-ên sanh lòng tham-muốn, đến đỗi dân Y-sơ-ra-ên lại khóc nữa mà rằng: Ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Chúng tôi nhớ những cá chúng tôi ăn nhưng-không tại xứ Ê-díp-tô, những dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành, và tỏi. Bây giờ, linh-hồn chúng tôi bị khô-héo, không có chi hết! Mắt chỉ thấy ma-na mà thôi. (4-6)

Tôi sẽ có thịt ở đâu đặng phát cho cả dân-sự nầy? bởi vì họ khóc về tôi mà rằng: Hãy cho chúng tôi thịt ăn. Tôi không thế một mình gánh hết dân-sự nầy, vì thật là rất nặng-nề cho tôi quá! Nếu Chúa đãi tôi như vậy và nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin thà giết tôi đi, để tôi không thấy sự khốn-nạn tôi! (13-15)

Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Tay của Đức Giê-hô-va đã vắn lại sao? Ngươi sẽ xem thử điều ta đã phán cùng ngươi có xảy đến hay chăng. (23)

Giô-suê, con trai của Nun, là người hầu việc Môi-se, đáp lại mà rằng: Hỡi Môi-se, chúa tôi, hãy cấm chúng nó! Môi-se đáp rằng: Ngươi ganh cho ta chăng? Ôi! chớ chi cả dân-sự của Đức Giê-hô-va đều là người tiên-tri, và chớ chi Đức Giê-hô-va ban Thần của Ngài cho họ!  (28-29)

824 lượt xem
Các bài trước
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 42 (16/03/2019)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 27&28 MS Nguyễn Anh Tuấn (09/03/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 41 (09/03/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 40 (04/03/2019)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 25&26 MS Nguyễn Anh Tuấn (04/03/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 39 (24/02/2019)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 23&24 MS Hứa Trung Tín (18/02/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 38 (17/02/2019)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 37 (11/02/2019)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 21&22 - MS Hứa Trung Tín (09/02/2019)
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
NÉT BÚT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN NHỮNG DÒNG SÔNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚA KẾT BÔNG TRÁI NGÀY XUÂN
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
LẶNG LẼ NƠI NÀY
 
Tạ Ơn Chúa  
NGUỜI TỪNG LÀ VÔ THẦN VÀ “NHẠO BÁNG” CHÚA
 
Dưỡng Linh  
Được Vận Hành Bởi Những Lời Hứa Của Chúa
 
Tin Tức  
Tín Hữu Trung Quốc Phải Chịu Nhận Diện Mới Vào Nhà Thờ
 
VHope  
Những Quả Ngọt Chúa Ban
 
Thơ & Nhạc  
MƯA – MƯA
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
CHÚA JESUS NÓI SỰ THẬT VỀ SỰ KINH KHIẾP CỦA HỎA NGỤC
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 15/02/2020
 
Góc của Ađam & Êva  
HÃY LẮNG NGHE NHAU BẰNG TRÁI TIM
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Cho Chính Chúng Ta
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
NHỮNG NGÀY TRỜI TRÊN ĐẤT
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Khoa Học Minh Họa  
Đà Điểu
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Giải Ảo Tâm Linh  
PHƯỚC LÀNH ĐẦU NĂM - Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
Chuyện tình ngày Valentine của ông bà Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC