Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
BA LOẠI NGƯỜI ĐEM VƯƠNG QUỐC ĐẾN
Ngày 02/08/2019

Sau khi ra khỏi Ai-cập, Đức Chúa Trời muốn dân Israel trở thành vương quốc thầy tế lễ, là một nước theo chế độ thần quyền (Xuất 19), nhưng dân Israel đã thất bại vì phạm tôi thờ bò con vàng. Sau đó bốn mươi năm, Chúa phán trước cùng họ, “Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, được nhận lấy và ở tại xứ đó rồi, nếu ngươi nói: Tôi sẽ lập một vua lên cai trị tôi,như các dân tộc chung quanh, thì khá lập một vua lên cai trị ngươi, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn; phải lập lên một vua thuộc về anh em ngươi; chớ nên lập một người ngoại bang lên, không phải anh em ngươi”  (Phục truyền 17: 14-15). Nhưng sau đó dân Israel kéo dài cuộc sống trong thời loạn lạc đến khoảng 4 thế kỉ như Quan xét 21:25 chép, “Đương lúc đó, không có vua trong Y-sơ-ra-ên; ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải.”

Vương quốc đã đến trong dân Israel trong hai thời kì: thời vua Sau-lơ cùng vua Đa-vít  và thời kì vinh quang tuyệt đỉnh của vua Sa-lô-môn. Nước của vua Sau-lơ và Đa-vít tiêu biểu vương quốc thời Tân ước trong khoảng 2000 năm, và nước của Sa-lô-môn tượng trương nước thiên hi niên

Khi Giăng Báp-tít và Chúa Giê-su khởi sự giảng đạo thì lời giảng đầu tiên của hai người là: “các ngươi hãy ăn năn, vì nước Đức Chúa Trời (hoặc nước trời) đã đến gần”. Nước Đức Chúa Trời đã đến cách âm thầm trong lòng tín nhân, trong nếp sống hội thánh trải 20 thế kỉ qua. Rồi đây nước Đức Chúa Trời sẽ hiển lộ cách cụ thể trong vinh quang tối đại 1000 năm trên mặt đất sau khi Chúa Giê-su tái lâm.

Đọc sách 1, 2 Sa-mu-ên chúng ta thấy Đức Chúa Trời phải dùng đời sống của ba con người là bà An-ne, ông Sa-mu-ên và vua Đa-vít đưa vương quốc đến: ba người nầy đại diện cho ba loại người ngày nay sẽ đưa nước ngàn năm đến. 

1.An-ne--chiến đấu cầu nguyện

Kinh thánh chép vì son sẻ không có con, nên hằng năm (có lẽ 3 lần một năm) bà An-ne theo chồng lên đền thánh tại Si-lô thờ phượng Đức Giê-hô-va vạn quân. Người vợ lẽ của chồng bà là  Phê-ni-na, có nhiều con, nên bà ấy bắt bớ và sỉ nhục bà An-ne từ năm nầy đến năm khác. Mỗi lần đi nhóm họp hội đồng thánh khiết ở hội mạc, bà thường kiêng ăn và âm thầm lên cửa đền thánh dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa. Bà quan tâm khi thấy quân số của Đức Giê hô va vạn quân đang thiếu hụt, nên bà cầu nguyện cho có con trai và bà sẽ dâng lên cho Chúa, phụng sự Ngài. Thật là gương mẫu tốt của một con người cầu nguyện cho chính nghĩa, cho vinh quang của Chúa và vương quốc của Ngài, chứ không cầu nguyện cho nhu cầu của mình.

Sú đồ Phao-lô có nêu lên gương mẫu của một chiến sĩ cầu nguyện là “Ép-a-phơ-ra, người của anh em, đầy tớ của Christ Jêsus, chào thăm anh em người thường thường vì anh em mà chiến đấu trong sự cầu nguyện, để anh em được tin chắc đầy đủ mà đứng trọn vẹn trong cả ý chỉ của Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 4:12)..

Ngày nay tín đồ sống bơ thờ về vương quốc Chúa, họ chỉ cầu nguyện chiếu lệ hằng ngày, hay cố xin, kiêng ăn khẩn đảo cho nhu cầu vật chất của cá nhân, các nhu cầu phát triển của hệ phái mình, chớ không hề cầu thay cho sự hiển hiện của nước Đức Chúa Trời như Chúa Giê-su đã dạy: “xin nước Cha được đến”. Đừng giả định rằng nếu mình không cầu nguyện thì nước Chúa cũng đến mà.—đúng, nhưng bạn không có dự phần vào việc thực hiện ý muốn ngàn đời của Đức Chúa Trời, mà chỉ lợi dụng đặc quyền cầu nguyện để cầu xin theo dục vọng của mình (Gia 4:3)

2.Sa-mu-ên-- nói Lời Đức Chúa Trời

Tác giả sách Sa-mu-ên làm chứng về tiên tri Sa-mu-ên: “Như  vậy Sa-mu-ên lớn  lên, và Đức GIA-VÊ ở  cùng người và chẳng để bất cứ một lời nào của người rơi xuống đất (chẳng bỏ qua).Và tất cả Y-sơ-ra-ên từ Đan thậm chí đến Bê-e-Sê-ba đều biết rằng Sa-mu-ên được xác-nhận là một đấng tiên-tri của Đức GIA-VÊ. Và Đức GIA-VÊ lại hiện ra tại Si-lô, bởi vì Đức GIA-VÊ tỏ chính Ngài ra cùng Sa-mu-ên tại Si-lô bởi lời của Đức GIA-VÊ.-- Như vậy lời của Sa-mu-ên đến cùng tất cả Y-sơ-ra-ên. Kìa, bây giờ, có một người của Đức ChúaTRỜI trong thành nầy, và người ấy được mọi người tôn-kính; mọi điều ông nói chắc-chắn đều thành sự thật. Bây giờ, chúng ta hãy đi đến đó, có lẽ ông có thể nói cho chúng ta biết về hành-trình mà chúng ta đã ra  đi" (1 Sa 3:19-4:1; 9: 6).

Ngày nay chức vụ giảng đạo, chức vị nói lời Chúa trở thành tầm thường và thế tục. Đôi khi một người chưa tái sinh mà có trí tuệ tốt, học xong chương trình thần đạo ở đâu đó, anh lại có thêm khẩu tài và sự ủng hộ của thế lực nào đó, khi ấy anh sẽ rao giảng lời kinh thánh hết công suất. Nhưng bạn ơi, lời rao giảng theo giá rẻ như vậy có phải là lời hằng sống, là sấm ngôn của Đức Chúa Trời chăng? Lời đó có gây ảnh hưởng thuộc linh sâu xa trong lòng dân Chúa chăng? 1 Sa 4:1 nói lời của Sa-mu-ên tác động và càn quét toàn dân Chúa từ bắc chi nam.

Đức Chúa Trời cần những lời giảng như sấm ngôn đó mới có thể đem vương quốc đến. Đôi khi chúng ta đi nghe một ai đó rao giảng. Lời giảng đó có quyền năng truyền sự sống, đến nổi năm ba ngày sau vị ngọt, và sức mạnh của lời đó vẫn còn đậm nét trong lòng chúng ta.

Một tôi tớ Chúa như Watchman Nee, dù có thể là người chưa ngang bằng tiên tri Sa-mu-ên, dầy vậy đến hôm nay, đã 100 năm qua, mà những bài viết của ông vẫn còn sự tươi mới và xức dầu. Trong khi học trò của ông, thì có rất nhiều lời giảng và sách vở để lại, nhưng hương vị trong đó kém xa, mà còn đem lại nhiều sự tối tăm và bất an cho người đọc nữa.

Rao giảng lời Kinh thánh tương đối dễ, nhưng những người giảng lời kinh thánh chủ quan bề trong, lời kinh nghiệm, lời từ sự cấu tạo thuộc linh lâu năm trong lòng, lời sấm ngôn, thì tương đối rất ít. Những thầy giảng hạng loại đó thường bị tập đoàn tôn giáo tấy chay, xua đuổi và cấm vận, như trường hợp của tiên tri A-mốt: “A-ma-xia nói cùng A-mốt rằng: Hỡi kẻ tiên kiến, khá đi khỏi đây. Hãy trốn trong đất Giu-đa, tại đó ăn bánh và nói tiên tri.  Nhưng chớ cứ nói tiên tri tại Bê-tên nữa; vì ấy là một nơi thánh của vua, và ấy là nhà vua”( A mốt 7:12-13). Dân Chúa no nê giáo lí khô khan, nhưng đang đói khát lời hằng sống của Đức Chúa Trời, thế mà họ nói với nhau về lời của A-mốt: “Bấy giờ, A-ma-xia, thầy tế lễ của Bê-tên, sai người đến nói với Giê-rô-bô-am là vua Y-sơ-ra-ên rằng: “A-mốt âm mưu chống lại vua ở trong lòng Y-sơ-ra-ên; đất chẳng chịu nổi mọi lời của nó”. 

Nếu lời giảng của bạn có tác dụng đến tập đoàn tôn giáo Cơ Đốc, đến hệ thống hội thánh đạt mức như vậy, thì bạn là tiên tri Sa-mu-ên thời nay, có thể đem vương quốc Đấng Christ đến.

3.Đa-vít-- người chiến thắng kẻ thù của Đức Chúa Trời

2 Sa-mu-ên 5:10, 12 TKTC, “Và Đa-vít trở thành lớn hơn và lớn hơn, vì GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI vạn quân ở với người. …Và Đa-vít ý-thức rằng Đức GIA-VÊ  đã  lập  mình  làm  vua Israel,  và  rằng Ngài đã nâng cao vương-quốc của mình vì cớ dân Y-sơ-ra-ên của Ngài”.

Nhờ có Chúa ở cùng và củng cố, Đa-vít là nhà vua vô dịch đối với mọi kẻ thù xung quanh. Quanh ông có có khoảng 40 người hùng mạnh, những đồng công, những chiến sĩ thiện chiến. Có một câu nói truyền tụng trong khoảng giao thời của triều vua Đa-vít là: “dời nước khỏi nhà Sau-lơ qua nhà Đa-vít” (2 Sa 5:10). Câu nầy xuất hiện đôi ba lần trong kinh thánh và ăn khớp cách thuộc linh với lời Khải huyền 11:15, “Nước của thế giới đã trở nên nước của Chúa chúng ta và của Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ làm Vua cho đến đời đời vô cùng”.

Nước của vua Sau-lơ làm hình bóng cho nước antichrist, và theo một góc độ, Sau-lơ tượng trưng Antichrist, kẻ tàn sát 85 thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít là Đấng Christ chinh phục toàn thắng và Sa-lô môn là Đấng Christ khi nước ngàn năm hiển lộ.

Bạn đang làm tôi tớ cho vua Sau-lơ hay là chiến hữu, là đồng công của Đa vít lớn hơn? Chúa đang cần đoàn người hùng mạnh, cần tập thể đắc thắng các quỷ ngày nay như vậy để đem cho vương quốc thuộc linh của Ngài hiển lộ. 

Kết luận:

Phần nhiều tín đồ ngày nay đều biết và tin rằng Chúa sắp tái lâm. Và sau khi Chúa tái lâm, nước của Ngài sẽ hiển lộ. Trong quá trình lịch sử hội thánh sau ngày Cải chánh khoảng 500 năm đến nay, Đức Chúa Trời đã dấy lên nhiều bà An-ne cầu nguyện, nhiều tiên tri Sa-mu-ên giảng lời, nhiều Đa- vít chiến thắng. Tất cả công khó của các vị đó đã đưa chúng ta đến giai đoạn áp chót ngày hôm nay. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn còn cần nhiều An-ne, nhiều Sa-mu-ên và nhiều Đa vít để hoàn thành viên mãn công cuộc đưa nước thuộc linh của Đấng Christ đến. Bạn đang là An-ne, Sa- mu-ên hay Đa vít chăng?

Minh Khải 1-8-2019

411 lượt xem
Các bài trước
CÂY TƯƠI VÀ CÂY KHÔ (16/07/2019)
Cơ Hội Thứ Hai (11/07/2019)
7 Dấu Hiệu Bạn Đang Đoán Xét Người Khác (06/07/2019)
HÃY NGỪNG NÉM ĐÁ BILLY GRAHAM (18/06/2019)
ĐẠT ĐẾN ĐÍCH ĐIỂM CƠ ĐỐC NHÂN (13/06/2019)
Ba Điều Chúng Ta Yêu Quý Nhưng Giết Chết Sự Phát Triển Hội Thánh (18/05/2019)
Vấn Đề Với Hội Thánh “Êm Tai” (15/05/2019)
THÁNH NHÂN VÀ THÁNH LINH (10/05/2019)
NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA CÁCH CÁ NHÂN (25/04/2019)
VINH QUANG SỐNG LẠI CỦA CHÚA JESUS (23/04/2019)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 69
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
NGÀY XƯA CÓ MỘT CON BÒ…
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CÒN NẾU DÂN TA - Ca Khúc Tường Khanh
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
Ca Khúc TRÔI VỀ PHÍA MÀU HỒNG
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
VHope  
Hòn Đá Trong Tay Ngài - Nguyễn Hoàng Nam
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
ĐƯỢC CHÚA PHÙ HỘ
 
Góc của Ađam & Êva  
TÌNH YÊU
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
TINH THẦN NGƯỜI HOA KỲ - Radio TYHV July 08 2020
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 04/07/2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Cuộc Đời Sung Mãn  
Ai Ơi! Bạn Ơi! Nước Mắt Đàn Ông Phần 01X
 
Nghiệm và Sống  
Hoa Kỳ là một quốc gia ngoại hạng?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BA CHIỀU KÍCH TỰ DO THẬT TRONG CHÚA
 
Tin Tức & Suy Ngẫm  
VINH HIỂN ĐỜI ĐỜI - Khải Huyền 22
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Tin Lành Media  
Nhạc yêu cầu & Suối thiêng
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
TÔI VÂNG PHỤC - MS Lữ Thành Kiến
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
SỰ KẾT THÚC THỜI ĐẠI CỦA CÁC QUỐC GIA
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC