Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
THẦN VỊ VÀ CÔNG TÁC CỦA CHÚA GIÊ-SU
Ngày 03/10/2019

Lần thứ nhất khi thấy Chúa Giê-su đi qua Giăng Báp-tít giới thiệu Ngài với các môn đồ:” “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế giới đi!”(Giăng 1:29). Hôm sau ông lại thấy Chúa đi qua, ông lại giới thiệu: ““Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời!”( Giăng 1:36).

Trong hai lần giới thiệu nầy, Giăng nói về thần vị và công tác của Chúa Giê-su.

Sứ đồ phao-lô cũng giới thiệu hai điểm ấy của Chúa Giê-su: “Vì tôi đã quyết định rằng, ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Jêsus Christ và Jêsus Christ chịu đóng đinh trên thập tự giá” (1 Cor 2:2).

Thần vị của Chúa Giê-su là Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng Christ, còn công tác của Ngài là chịu đóng đinh trên thập tự giá, để cất tội lỗi thế giới đi.

Ngày nay thời kì cuối cùng đã đến, nên sa-tan nỗ lực tối đa lần cuối cùng mong có thể quấy nhiễu và phá hoại con dân của Chúa bằng cách dấy lên nhiều giáo sư giả bài bác và làm xáo trộn hai lẽ thật, hai sự thật hằng hữu nầy của Đức Chúa Trời-

1/Tấn công thần vị của Chúa Giê-su.

Nhiều loại tà giáo nỗ lực bài bác thần vị (deity), chối bỏ thần tánh (divinity) của Chúa Giê-su. Nhiều tín đồ kỉnh kiền trong hội thánh Tin lành không còn tin Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời hóa thân. Họ chỉ tin rằng Chúa Giê-su là thiên sứ trưởng, hay đầy tớ của Đức Giê-hô-va. Họ đã bội đạo, phản Chúa trầm trọng. Chưa kẻ đến những Cơ Đốc nhân non dại theo An sang Hồng, hội đức chúa trời mẹ, là tà giáo.

Giăng 1: 1, 14 “Trong sự bắt đầu đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời đã ở cùng Đức Chúa TRỜI, và Ngôi Lời đã là Đức Chúa TRỜI- Và Ngôi Lời đã trở nên xác-thịt, và đã ở giữa chúng ta, và chúng tôi đã ngắm nhìn vinh quang của Ngài, vinh-quang như của đấng độc sanh từ Cha, đầy ân-điển và lẽ thật”.

1 Ti mô thê 3:16, “Đấng đã được lộ ra trong xác-thịt” là chính Đức Chúa Trời.

Thật đui mù vì những người bội đạo chỉ thấy Chúa Giê-su là con người mà không còn nhìn nhận Ngài là Đức Chúa Trời mặc lấy hình người.

2/Tấn công công tác của Chúa Giê-su:

Đức Chúa Trời đã hóa thân thành Đấng Christ với sứ mạng là truyền dẫn bản chất và sự sống của Đức Chúa Trời vào loài người, để Đức Chúa Trời Cha có được một đại gia đình thần thượng, mà Con đầu lòng là Giê-su Christ.—để Đức Chúa Trời Con, như Tân Lang có được Người Vợ tập thể là Hội thánh, là Jerusalem mới—để Đức Chúa Trời Linh có được một đền thánh, mà viên đá góc nhà là Chúa Giê-su, và mỗi tín đồ là đá sống, là ngọc quý kết cấu trong đó.

Nhưng để có được một gia đình, một người vợ, một đền thờ, Chúa Giê-su phải chịu đóng đinh, cất tội lỗi thế giới đi—nghĩa là Chúa thi hành công cuộc cứu chuộc trên thập tự giá.

Qua công cuộc cứu chuộc, cứu rỗi nầy, Chúa Giê-su đã loại bỏ cựu ước, loại bỏ sáng tạo cũ và mở ra kỉ nguyên tân ước, và khai sinh tân sáng tạo.

Hội thánh của các Cơ Đốc nhân sống trong tân sáng tạo, không còn phục những luật lệ cũ của Cựu ước về lễ nghi, lễ hội, ngày sa bát, ngày trăng non, phép cắt bì.vv. ...

Rô-ma 6:14, “anh em chẳng ở dưới luật pháp, bèn là ở dưới ân điển”. Hê-bơ-rơ 8:13, “Đã gọi giao ước nầy là mới, thì Ngài đã khiến cho cái trước kia ra cũ. Vả, điều gì ra cũ ra già thì gần biến mất đi”. Ngoại trừ những quy luật về luân lí, mọi luật lệ khác của giao ước cũ đều qua đi, nhường chỗ cho giao ước mới.

Ngày nay, sa tan dấy lên những Cơ Đốc nhân ngoan đạo, nhưng loạn thị, trông gà hóa quốc, lẫn lộn cựu ước và tân ước, nên cứ tìm cách chứng minh Chúa Giê-su sống lại vào ngày sa bát. Họ mù mờ không thấy rằng hội thánh đầu tiên đã nhóm họp vào ngày thứ nhất 300 năm trước khi sê sa Constantine ban tư cách pháp nhân cho hội thánh lúc đó, và ra lệnh công chức nhà nước phải nghỉ vào ngày thứ nhất ấy.

Trong Ga-la-ti chương 4, sứ đồ Phao-lô ví sánh A-ga và Sa-ra như hai giao ước cũ và mới. Con của A-ga, là Ích ma ên, là đảng Pha-ri-si thời Phao lô, sinh ra để làm tôi mọi cho luật pháp văn tự Cựu ước. Con cái của Sa-ra là Y-sác, người thừa kế, là con của Giê-ru-sa-lem trên trời, là hội thánh Tân ước, thuộc trời, sinh ra để thừa kế vương quốc Đức Chúa Trời và sống tự do khỏi ách nô lệ luật pháp cũ.

Ma quỷ đang dấy lên hàng loạt con cái của A-ga để quấy nhiễu sự tư do mà các Cơ Đốc nhân hưởng được trong Công tác hoàn tất của Chúa Giê-su.

Sứ đồ Giăng ra lệnh cho chúng ta cư xử với những kẻ chối thần vị của Chúa Giê-su như sau: “Vì nhiều kẻ lừa-dối đã đi ra vào trong thế giới, những kẻ không công-nhận Giê-xu Christ đến bằng xác-thịt. Đây là kẻ lừa-dối đó và kẻ phản Christ. Hãy đề-phòng, để các ngươi không mất điều chúng ta đã hoàn-thành, nhưng để các ngươi có thể nhận phần thưởng đầy-đủ. Bất cứ một kẻ nào đi quá xa và chẳng cứ ở trong lời giảng-dạy của Christ, thì không có Đức Chúa TRỜI; kẻ cứ ở trong lời giảng-dạy đó, kẻ ấy có cả Cha lẫn Con. Nếu bất cứ kẻ nào đến cùng các ngươi và không đem đến lời giảng-dạy này, chớ tiếp đón kẻ đó vào nhà, và chớ cho kẻ đó một lời chào; vì người cho kẻ đó một lời chào, là dự-phần trong các việc làm xấu-xa của kẻ đó” (2 Giăng 1:7-11).

Sứ đồ Phao lô khuyên chúng ta đối xử với những kẻ cố bắt ép chúng ta tuân giữ luật lệ cũ của Cựu ước, như giữ ngày sa bát…v v… như sau: “Mong rằng những kẻ đang quấy rầy anh em thậm chí xẻo chính họ” (Ga la ti 5:12).. Tín đồ Cơ Đốc từ các dân ngoại bị dân chủ trương tuân giữ luật pháp cũ quấy nhiễu rất nhiều, những kẻ muốn phục hồi ngày sa bát, --chắc cũng muốn phục hồi Cựu ước—nên tự xẻo lấy mình đi là hay hơn cả.

 

Minh Khải

512 lượt xem
Các bài trước
TIN LỜI CHÚA PHÁN (13/09/2019)
NGƯỜI PHỤC VỤ VIỆC CHÚA CHÂN CHÍNH (03/09/2019)
NHÂN CÁCH SO VỚI ÂN TỨ (31/08/2019)
CHÚA JESUS CÓ PHẢI LÀ MỘT VỊ GIÁO SƯ ĐẠO ĐỨC NHÂN LÀNH CHĂNG? (26/08/2019)
CÚI XUỐNG TÔN THỜ (09/08/2019)
Những Trông Ðợi Giữa Hội Thánh và Mục Sư (03/08/2019)
BA LOẠI NGƯỜI ĐEM VƯƠNG QUỐC ĐẾN (02/08/2019)
CÂY TƯƠI VÀ CÂY KHÔ (16/07/2019)
Cơ Hội Thứ Hai (11/07/2019)
7 Dấu Hiệu Bạn Đang Đoán Xét Người Khác (06/07/2019)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 66
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Mắt Ơi Mở Ra
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NHỮNG CHIẾC ĐINH - Ca Khúc Trùng Dương
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
BUỒN KHÔNG
 
Tạ Ơn Chúa  
Người cận tử thấy địa ngục, Thiên Đàng và Chúa Jesus
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần - May 24-30 2020
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
VHope  
Những Quả Ngọt Chúa Ban
 
Thơ & Nhạc  
“GIÃN CÁCH…THĂM VƯỜN”
 
Đức Tin  
NẾU TÔI BIẾT TRƯỚC
 
Góc của Ađam & Êva  
Tương Giao Vợ Chồng
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 30/05/2020
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
VÌ SAO PHẢI CẦU NGUYỆN? Radio TYHV May 27 2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Bình Yên giữa mọi Nghịch Cảnh
 
Nghiệm và Sống  
Kinh Nghiệm Sự Hiện Diện, Năng Quyền, Và Bình An
 
Tin Tức & Suy Ngẫm  
THÁO ẤN THỬ BẢY - BỐN LOA ĐƯỢC THỔI Khải huyền 8
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Thời Gian Quý Báu
 
Tin Lành Media  
Biết Mình Mạnh Dạn
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Khoa Học Minh Họa  
Đà Điểu
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
MẮT CỦA TRÁI TIM
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC