Vườn ÊĐen Mới | Đức Tin
CHÚA JESUS NÓI SỰ THẬT VỀ SỰ KINH KHIẾP CỦA HỎA NGỤC
Ngày 08/01/2020

TS Christian Le


CỨU CHÚA JESUS CHRIST, CHÚA CỦA TRỜI ĐẤT HÙNG HỒN VÀ NGHIỆM NGHỊ PHÁN CHO CẢ NHÂN LOẠI TRÊN THẾ GIỚI RẰNG:

Nếu mắt bên phải khiến con phạm tội, hãy móc và ném nó đi! Vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của con gây cho con phạm tội, hãy chặt và ném nó đi! Vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể phải đi vào hỏa ngục. Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Vua truyền cho các đầy tớ: ‘Hãy trói tay chân nó lại và ném ra chỗ bóng tối bên ngoài, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Chủ sẽ đến trong ngày nó không ngờ, trong giờ nó không biết, trừng phạt nó nặng nề, và cho nó chịu chung số phận với những kẻ đạo đức giả ở nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Còn tên đầy tớ vô ích kia, hãy ném nó ra chỗ bóng tối bên ngoài, nơi đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

Khi ấy, các ngươi sẽ thấy Abraham, Ysác, và Giacốp cùng tất cả các nhà tiên tri đều ở trong vương quốc Đức Chúa Trời, còn các ngươi sẽ bị ném ra ngoài là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không thắng được Hội Thánh ấy. Khốn cho các ngươi, các thầy thông giáo và người Pharisi, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi đi khắp biển cả và đất liền để đem được một người vào đạo; nhưng khi người ấy nhập đạo rồi, các ngươi làm cho người ấy trở nên con của hỏa ngục gấp đôi các ngươi.

Còn nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc nó đi! Vì thà chột mắt mà vào vương quốc Đức Chúa Trời, còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, là nơi sâu bọ chẳng hề chết và lửa không hề tắt. Còn ngươi, thành Capênaum, ngươi sẽ được nhấc lên tận trời ư? Không, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ. Nhưng Ta chỉ cho các con biết phải sợ ai: Phải sợ Đấng mà khi đã giết rồi, còn có quyền ném xuống hỏa ngục. Đúng vậy, Ta bảo các con, phải sợ Đấng ấy.

Người giàu nơi âm phủ bị đau đớn, ngước mắt lên thấy Abraham ở xa xa và Laxarơ ở trong lòng người. Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng dung thứ các thiên sứ khi họ phạm tội, nhưng ném vào hỏa ngục và giam giữ trong nơi tối tăm để chờ ngày phán xét. Vì như Giôna ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng vậy, Con Người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. Rồi Sự chết và Âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa.

(Mat 5:29; Mat 5:30; Mat 10:28; Mat 22:13; Mat 24:50-51; Mat 25:30; Lu 13:28; Mat 16:18; Mat 23:15; Mác 9:47-48; Lu 10:15; Lu 12:5; Lu 16:23; 2 Phie 2:4; Mat 12:40; Khải 1:18; Khải 20:14-15).

Thánh Kinh phán, 'Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài (là Jesus), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu. Ai tin Con thì không bị kết án đâu, còn ai không tin thì đã bị kết án rồi, vì không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời' (Giăng 3:16-18). Vận mệnh của thế giới nhân loại nằm trong tay của Chúa Jesus hoặc loài người sẽ sống đời đời ở Thiên đàng hay hỏa ngục tùy thuộc vào việc họ có tin vào Ngài để được cứu rỗi (Giăng 6:26-40)

Lời Chúa phán, 'Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta. vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Jesus là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi' (Rôma 3:23; 6:23; 10:9-10).

Đức Chúa Jesus phán rằng: 'Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết' (Giăng 11:25-26).

Thánh Kinh phán, “Chẳng có một ai công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời' (Rôma 10-11). Chúa Jesus phán, 'Ta bảo các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy' (Luca 13:3).

Chúa Jesus phán, 'Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa,’ đều được vào Vương quốc Thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. Vào Ngày ấy (là Ngày phán xét lớn), nhiều người sẽ thưa với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa! Chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao?’ Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!’' (Mat 7:21-23).

Hãy để ý Chúa nói, 'nhiều người' chứ không phải 'một vài người.' Có thể bạn nói rằng bạn đã tin nhận Chúa nhưng lòng bạn đã xa Ngài ngàn dặm; bạn nói bạn đi nhà mỗi tuần nhưng chỉ đi xem lễ chứ không thực sự thờ thượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật; bạn nói bạn đã làm báptem, nói tiếng lạ, được làm báptem Thánh Linh, được xức dầu, làm việc lành, ngay cả bạn nói rằng bạn biết Chúa Jesus, nhưng sự thật bạn không hề biết Ngài. Quan trọng hơn, câu hỏi thật - là 'Chúa Jesus có biết bạn không?' Bạn nói bạn biết Ngài, nhưng Ngài có thực sự biết bạn không?

Ngay cả vào Ngày phán xét lớn trước tòa án tối cao của Nước Trời, nhiều người sẽ nói với Chúa Jesus rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng con đã nhân danh Ngài nói tiên tri, nhân danh Ngài trừ quỷ, nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ.’ Nhưng Chúa Jesus sẽ phán cùng họ rằng: ‘Ta không hề biết các người bao giờ, hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi Ta!’ Sự thật Chúa phán rõ rằng, 'Để được vào Nước Thiên Đàng chỉ dành cho những ai làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi' là những người tin cậy Chúa Jesus, dâng đời mình cho Chúa, yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, vâng lời Chúa dạy, thực sự có mối quan hệ riêng tư với Chúa, biết Chúa và Chúa biết mình.

Chúa Jesus phán với Hội Thánh Ngài ngày xưa, 'Vậy hãy nhớ lại, xem ngươi đã sa ngã từ đâu, hãy ăn năn, và làm lại những việc ngươi đã làm lúc ban đầu. Nếu không, Ta sẽ đến với ngươi và cất cây đèn của ngươi khỏi chỗ của nó, trừ phi ngươi ăn năn' (Khải huyền 2:6).

Ngày nay phong trào lời nói của đức tin hoặc tin lành thịnh vượng (tin Chúa rồi bạn sẽ được giàu có) là tin lành giả được giảng ra mà thực sự không phải là Tin Lành của Đấng Christ trong nhiều tòa giảng trên toàn thế giới bởi những mục sư giả, giáo sư giả, và tiên tri giả. Tin lành họ giảng bị pha loãng trộn lẫn với sự sai lầm và tà giáo cho nên rất là nguy hiểm. Cho nên nhiều người đi nhà thờ thịnh vượng nghe được Tin Lành của Đấng Christ thì họ nhận thức rằng họ không phải là Cơ Đốc nhân chân chính.

Các vị mục sư giả, giáo sư giả, và tiên tri giả này không bao giờ, ngay cả không dám công bố hoặc nói đến 'nhu cầu để ăn năn' trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết để được cứu. Vì họ sợ chạm đến lòng tự ái của người nghe, ngay cả sợ không bán được những cuốn sách của mình. Họ thích làm đẹp lòng con người thay vì làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ngày xưa Chúa Jesus đến trước hết để rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời và công bố rằng, 'Kỳ đã trọn, vương quốc Ðức Chúa Trời đang đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành' (Mác 1:15-16).

Chúa Thánh Linh đang kêu gọi cả nhân loại, 'Hãy ăn năn và tin nhận Tin Mừng.' Ăn năn và đức tin là hai cái cánh lớn đưa chúng ta đến Nước Trời. Cũng như ngày xưa trong thời kỳ Cựu Ước dân Do Thái được Chúa kêu gọi họ ăn năn sám hối trở lại cùng Ngài qua tiên tri Isai, 'Hỡi mọi người ở khắp nơi trên đất. Hãy quay về với Ta để các ngươi được cứu. Vì Ta là Ðức Chúa Trời, chẳng có thần nào khác' (Isai 45:22). Tuy nhiên bạn không thể quay về với Đức Chúa Trời cho đến khi bạn quay đi khỏi tội lỗi, quyết tâm từ bỏ tội lỗi, ghét tội lỗi bất cứ giá nào. Dĩ nhiên, đây không có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ phạm tội, mà là ước muốn chúng ta là phải ghét tội lỗi, ghét những điều Chúa ghét, yêu những điều Chúa yêu.

Chúng ta sẽ bị hư vong chết mất nếu chúng ta không ăn năn tội lỗi, quay về với Đức Chúa Trời. Chúa muốn loài người chúng ta phải có lòng khiêm tốn hạ mình trước mặt Ngài để Ngài ban cho chúng ta tấm lòng ăn năn để nhận biết chân lý của Ngài. Chúa Jesus phán, 'Ta nói với các ngươi, nếu các ngươi không ăn năn, tất cả các ngươi cũng sẽ chết mất' (Luca 13:3). Ngay cả những người từ khước Chúa Jesus, không tin Lời Ngài, không tin Ngài là Đấng Hằng Hữu, là Đấng Christ cũng sẽ chết mất. Chúa phán, 'Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; trừ phi các ngươi tin Ta là Ðấng ấy (Chúa Hằng Hữu), các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình' (Giăng 8:24).

VÌ THẾ, HỠI ĐỘC GIẢ DẤU YÊU! HÃY ĂN NĂN TIN CẬY CHÚA JESUS CHRIST HÔM NAY ĐỂ NHẬN SỰ THA THỨ, SỰ CỨU RỖI LỚN, VÀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

Chúa Jesus rất yêu thương bạn và Ngài muốn cứu bạn khỏi tội, khỏi Ngày phán xét lớn. Thánh Kinh phán, 'Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương lớn của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta' (Rôma 5:8). Chúa rất kiên nhẫn đối với nhân loại, không muốn một người nào trên mặt đất này chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn sám hối để nhận được sự cứu rỗi lớn của Ngài (II Phêrơ 3:9). Không có cách nào khác để con người có thể có được hòa bình hoặc giải hòa với Đức Chúa Trời tối cao trong đời này hay đời sau, ngoài việc con người có đức tin cứu rỗi vào Chúa Jesus.

Bạn phải nhìn nhận bạn là một tội nhân đáng chết, là người có tội trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Chúa Jesus đã nhập thế, giáng sinh làm người để chết thay cho bạn trên cây thập tự hơn 2000 năm qua tại đồi Gôgôtha để đền tội, và tha tội cho bạn. Vì thế mà bạn hãy hết lòng hết linh hồn tin cậy Chúa Jesus làm Chúa và Cứu Chúa của đời mình, giao cuộc đời mình cho Ngài để rồi tội bạn được tha, linh hồn bạn được cứu, và tên bạn được ghi trên trời trong Sách Sự Sống của Ngài. Khi bạn nhắm mắt lìa đời, chết đi thì bạn sẽ được Chúa Jesus tiếp đón bạn vào Vương Quốc đời đời của Ngài.

Kính lạy Chúa Jesus dấu yêu!

Con biết rằng con là một tội nhân, con đã phạm tội cùng Chúa, phạm tội trong ý nghĩ, lời nói, và việc làm của con. Con đã phạm nhiều điều không đẹp ý Chúa là Đấng Tạo hóa dựng nên con. Con biết Chúa Jesus đã gánh thế mọi tội của con trên cây thập tự. Giờ đây, con xin ăn năn sám hối về những tội lỗi của con đã làm. Xin Chúa thương xót con là người có tội. Xin Chúa tha thứ cho con. Xin Ngài làm Chúa làm chủ trên đời sống của con từ nay trở đi. Xin Chúa hướng dẫn con biết sống đẹp lòng Ngài trong những ngày sống trên đất. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus, Amen!

Nếu bạn thành thật tin cậy Chúa Jesus và cầu nguyện với Ngài lời nguyện cầu trên thì ngay giờ phút này Chúa tiếp nhận bạn và gọi bạn là con cái dấu yêu của Ngài. Như Lời Ngài đã từng hứa, 'Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời' (Giăng 1:12). Khi bạn mời Chúa làm chủ đời sống mình, Ngài sẽ làm nhiều điều tuyệt vời cho cuộc đời bạn vì bạn sẽ trở nên tạo vật mới của Ngài (IICôr 5:17).

TS Christian Le PhD 

Admin SỨ ĐIỆP CỦA SỰ SỐNG
www.facebook.com/groups/SDCSS/

509 lượt xem
Các bài trước
TIN TỨC TỐT LÀNH CHO BẠN HÔM NAY! (29/10/2019)
TIN LÀNH LÀ GÌ & ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT (10/10/2019)
Kế Hoạch Cứu Rỗi Kỳ Diệu Của Đức Chúa Trời (22/08/2019)
Trở Về Với Thượng Đế (13/08/2019)
GIỐNG NHƯ BỌT NƯỚC TRÊN DÒNG CHẢY (11/05/2019)
SUY NIỆM VỀ LỄ PHỤC SINH (23/04/2019)
“CÁC NGƯƠI PHẢI SANH LẠI” (07/03/2019)
DI TRUYỀN TÁNH TỘI LỖI (15/02/2019)
NGHIỆN (22/01/2019)
CON CHIM XA TỔ (27/12/2018)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 74
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
MÀU NƯỚC MẮT
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
TIẾNG VỌNG ÂN ĐIỂN - Ca Khúc Joshua H Nguyen
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI ĐÃ QUÊN MÙA THU
 
Dưỡng Linh  
Đức Thánh Linh và Kinh Thánh
 
Tạ Ơn Chúa  
HÃY TẠ ƠN CHÚA
 
VHope  
Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin - SỰ SỐNG - HTTL Vĩnh Phước
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
6 Bài Hát Mùa GS (10-2020)
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 31/10/2020
 
Giải Ảo Tâm Linh  
SỐNG VỚI LÒNG BIẾT ƠN - A Lifestyle of thanksgiving
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Quy Vinh Hiển Về Danh Đức Chúa Trời
 
Tin Tức & Tin Mừng  
CHÚA ĐUỔI QUỈ: NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
LỰA CHỌN KHÔN NGOAN - Hướng Đi 76
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 20 - NHẬN RA CON CÁI CHÚA - VUA ĐAVÍT PHẠM TỘI
 
Tin Lành Media  
Lòng tham của con người
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
CHÚA GIÊSU ĐẮC THẮNG CÁM DỖ - Radio TNQH Oct 31 2020
 
Tài Liệu  
TƯỚC HIỆU MỤC SƯ - REVEREND
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
CHO ĐỨC CHÚA TRỜI VAY - MS Phạm Thanh Bình
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Thời Điểm Cất Lên Của Các Cơ Đốc Nhân
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
NHỮNG SỰ KIỆN KINH NGẠC VỀ VŨ TRỤ
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC