Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 40

Đáp án Bài 39:
381.a  382.b  383.b  384.d  385.a  386.d  387.b  388.c  389.a  390.b

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 25&26 MS Nguyễn Anh Tuấn

Mục sư Tiến Sĩ Nguyễn Anh Tuấn hiện đang đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc Giáo Khu (Giáo Hạt trưởng) cho Giáo Phận Báp Tít Nam Phương San Fernando Valley (bao gồm hơn 70 Hội Thánh, phần lớn xử dụng Anh Ngữ) từ năm 2003 cho đến nay.  

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 39

Đáp án Bài 38:
371.d  372.b  373.d  374.c  375.b  376.a  377.c  378.a  379.a  380.c

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 23&24 MS Hứa Trung Tín
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 38

Đáp án Bài 37:
361.b  362.d  363.c  364.a  365.a  366.c  367.d  368.d  369.a  370.d

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 37

Đáp án Bài 36:
351.b  352.d  353.d  354.a  355.c  356.b  357.a  358.a  359.c  360.b

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 21&22 - MS Hứa Trung Tín
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 36

Đáp án Bài 35:
341.c  342.d  343.b  344.a  345.b  346.a  347.d  348.a  349.d  350.b

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 19&20 MS Trần Mạnh Hùng
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 35

 Đáp án Bài 34:
331.a  332.b  333.d  334.b  335.c  336.a  337.d  338.d  339.a  340.a

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 34

Đáp án Bài 33:
321.d  322.d  323.b  324.b  325.d  326.a  327.a  328.d  329.a  330.d

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 17&18 MS Trần Mạnh Hùng
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 33

Đáp án Bài 32:
311.d  312.a  313.c  314.d  315.b  316.c  317.b  318.b  319.d  320.d

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 32

Đáp án Bài 31:
301.a  302.d  303.d  304.a  305.b  306.c  307.c  308.a  309.c  310.d

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 31

Đáp án Bài 30:
291.b  292.b  293.c  294.d  295.a  296.d  297.c  298.d  299.a  300.c

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 15&16 MS Lữ Thành Kiến
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 30

Đáp án Bài 29:
281.d  282.a  283.d  284.c  285.d  286.c  287.d  288.a  289.b  290.c

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 29

Đáp án Bài 28:
271.d  272.a  273.b  274.d  275.c  276.b  277.c  278.d  279.a  280.d

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 28

Đáp án Bài 27:
261.a  262.a  263.c  264.d  265.b  266.d  267.c  268.b  269.a  270.d

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 13&14 MS Lữ Thành Kiến
 

« 1 2 3 4 5 »