Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 14

 Đáp án Bài 13:
121.b  122.b  123.d  124.c  125.b  126.a  127.b  128.d  129.b  130.c

 

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 13

Đáp án Bài 12:
111.a  112.b  113.b  114.d  115.a  116.c  117.d  118.b  119.d  120.d

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 12

 Đáp án Bài 11:
101.c  102.c  103.a  104.b  105.d  106.a  107.b  108.c  109.b  110.c  

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 5 & 6 - MS Trần Mạnh Hùng
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 11

Đáp án Bài 10:
91.d  92.d  93.a  94.c  95.b  96.b  97.a  98.d  99.c  100.d


 

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 10

Đáp án Bài 9:
81.d  82.a  83.b  84.c  85.b  86.d  87.c  88.c  89.a  90.d

 

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 3 & 4 - MS Lữ Thành Kiến
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 9

Đáp án Bài 8:

71.c  72.b  73.d  74.b  75.b  76.a  77.d  78.a  79.d  80.d

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 8

Đáp án Bài 7

61.c  62.b  63.d  64.b  65.a  66.d  67.b  68.a  69.c  70.a

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 7

Đáp án Bài 6:

51.a  52.b  53.d  54.b  55.a  56.c  57.b  58.a  59.d  60.d

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 6

 Đáp án Bài 5:
41.c  42.a  43.b  44.c  45.d  46.a  47.a  48.b  49.d  50.c

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 5

Đáp án Bài 4:
31.c  32.b  33.d  34.d  35.d 36.a  37.c  38.d  39.a  40.b

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 4

Đáp án Bài 3:
21.b  22.c  23.a  24.d  25.b  26.b  27.c  28.c  29.d  30.a

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 1&2 - MS Lữ Thành Kiến
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 3

Đáp án Bài 2:
11.b  12.d  13.c  14.d  15.b  16.c  17.a  18.a  19.b  20.a

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 2

 Đáp án Bài 1: 
1. a  2. b  3. b  4. c  5. b  6. a  7. a  8. b  9. a  10. a

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 1
 

« 1 2 3 4