Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 27

Đáp án Bài 26:
251.b  252.d  253.a  254.c  255.b  256.b  257.a  258.d  259.c  260.d

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 26

Đáp án Bài 25:
241.c  242.c  243.d  244.b  245.d  246.b  247.b  248.b  249.a  250.b

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 25

Đáp án Bài 24:
231.d  232.d  233.a  234.b  235.b  236.c  237.d  238.d  239.c  240.a

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 11&12 MS Lê Kim Duyệt
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 24

 Đáp án Bài 23:
221.d  222.a  223.d  224.b  225.b  226.a  227.b  228.c  229.b  230.d

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 23

Đáp án Bài 22:
211.d  212.a  213.c  214.b  215.a  216.d  217.c  218.b  219.b  220.a

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 22

Đáp án Bài 21:
201.b  202.d  203.c  204.a  205.d  206.b  207.b  208.a  209.c  210.d

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 21

Đáp án Bài 20:
191.c  192.a  193.d  194.d  195.b  196.d  197.a  198.a  199.d  200.a

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 20

 Đáp án Bài 19:
181.a  182.d  183.b  184.a  185.c  186.c  187.c  188.b  189.b  190.d

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 9&10 MS Lê Kim Duyệt
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 19

 Đáp án Bài 18:
171.c  172.d  173.a  174.b  175.c  176.b  177.d  178.b  179.d  180.d

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 18

Đáp án Bài 17:
161.c  162.b  163.a  164.a  165.b  166.c  167.b  168.d  169.c  170.d

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 17

 Đáp án Bài 16:
151.a  152.d  153.d  154.d  155.b  156.c  157.b  158.a  159.b  160.c

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 16

Đáp án Bài 15:
141.c  142.d  143.a  144.b  145.d  146.a  147.d  148.b  149.c  150.b

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 7 & 8 - MS Trần Mạnh Hùng
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 15

Đáp án Bài 14:
131.d  132.c  133.b  134.b  135.c  136.a  137.a  138.b  139.d  140.a

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 14

 Đáp án Bài 13:
121.b  122.b  123.d  124.c  125.b  126.a  127.b  128.d  129.b  130.c

 

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 13

Đáp án Bài 12:
111.a  112.b  113.b  114.d  115.a  116.c  117.d  118.b  119.d  120.d

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 12

 Đáp án Bài 11:
101.c  102.c  103.a  104.b  105.d  106.a  107.b  108.c  109.b  110.c  

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 5 & 6 - MS Trần Mạnh Hùng
 

« 1 2 3 4 5 »